เกี่ยวกับวิทยาลัย

วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา เป็นสถานศึกษาเอกชนประเภทอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ด้วยเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่จะผลิตทรัพยากรบุคคลให้ออกไป รับใช้สังคมอย่างมีคุณภาพ

บรรยากาศวิทยาลัยตราสัญลักษณ์


ฟันเฟือง 3 ตัวซ้อนกัน หมายถึง ความสมัครสมานกลมเกลียวมีความสำคัญและมีคุณค่าต่อกันในการรวมพลัง เพื่อขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างมีประสิทธิภาพและไม่หยุดยั้ง

อักษรย่อ ว ท ส ยึดโยงฟันเฟืองไว้เพื่อความเป็นหนึ่งเดียว

สีประจำวิทยาลัย

สีฟ้า หมายถึง ความซื่อสัตย์ ยุติธรรม

สีเหลือง หมายถึง ความอบอุ่นวิสัยทัศน์

1. วิทยาลัยมีบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมร่มรื่น สวยงาม มีการใช้อาคารสถานที่เต็มศักยภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด มีอาคารเรียน อาคารประกอบพร้อมห้องปฏิบัติการที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน

2. วิทยาลัยมีบุคลากรที่มีคุณภาพก่อให้เกิดการปฏิบัติงานด้านต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการสนับสนุนให้บุคลากรได้พัฒนาในทุกๆ ด้านอย่างสูงสุด

3. วิทยาลัยมีการจัดการเรียนแบบยึดนักเรียนเป็นสำคัญ สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อความหมาย มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และมีทักษะวิชาชีพที่ศึกษา มีหลักเกณฑ์การวัดผลที่เป็นระบบมีคุณภาพ มีการนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยใช้เทคนิคและกระบวนการสอนที่หลากหลาย

4. วิทยาลัยมีการปฏิบัติงานที่สะดวก รวดเร็วและเรียบร้อยเป็นระบบระเบียบ ผลการปฏิบัติมีคุณภาพในเกณฑ์มาตรฐาน ชุมชนให้ความศรัทธาและให้ความร่วมมือช่วยเหลือในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

5. วิทยาลัยมีการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม รู้จักทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ รักและหวงแหนธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของชาติพันธกิจ

เพื่อให้การบริหารวิทยาลัยเป็นไปตามปรัชญา เป้าหมาย และวิสัยทัศน์ของวิทยาลัย จึงกำหนดภาระงานหลักของการบริหารวิทยาลัยเป็น ๖ ด้าน ได้แก่ ด้านอาคารสถานที่ ด้านบุคลากร ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน ด้านการบริหารและการจัดการ ด้านกิจการนักเรียนนักศึกษา และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ด้านอาคารสถานที่ หมายถึง การจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียนและห้องประกอบ ให้มีความมั่นคงแข็งแรงเพียงพอ และจัดสภาพแวดล้อมภายในบริเวณโรงเรียนให้มีความร่มรื่น สวยงาม มีความสะดวกสบายและปลอดภัย

2. ด้านบุคลากร หมายถึง การสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอ ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้คู่คุณธรรม ก้าวทันต่อเทคโนโลยี และมีขวัญกำลังใจในการทำงาน

3. ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน หมายถึง กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นไปตามหลักสูตร โดยนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีความรู้และทักษะพื้นฐานทางวิชาการเพียงพอต่อการศึกษาต่อ และสามารถออกไปประกอบอาชีพได้โดยมีระบบการวัดผลประเมินผล ที่เที่ยงตรง เหมาะสมและทันสมัย

4. ด้านระบบบริหารและการจัดการ หมายถึง ระบบการบริหารด้านบุคคล อาคารสถานที่ งบประมาณ เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ มีความเหมาะสมชัดเจนและมีการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่บุคลากรและชุมชน จนสามารถนำไปปฏิบัติได้ มีการติดตามและตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. ด้านกิจการนักเรียน นักศึกษา หมายถึง การปลูกฝัง ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง มีทักษะในการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรักและหวงแหนขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม ตลอดจนมีความเลื่อมใสในระบอบประชาธิปไตย

6. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง ระบบการบริหารและการจัดการฐานข้อมูล การบริหารโรงเรียนสงขลาเทคโนโลยี ระบบบริการข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศด้วยคอมพิวเตอร์ และบริการประกาศผลการสอบทางอินเตอร์เน็ต รวมถึงการสอนเสริมคอมพิวเตอร์ติดต่อเรา

วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา

175 ม.8 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทร.074-437111,074-890574, 081-1897333,
086-3777251
sktcollege@gmail.com

ติดตามเรา