หลักสูตรที่เปิดสอน


ระดับชั้น ปวช.

- สาขางานยานยนต์์

- สาขางานไฟฟ้ากำลัง

- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

- สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์

- สาขางานการบัญชี

- สาขางานการตลาด

- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ระดับชั้น ปวช. ระบบทวิภาคี

- สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ

ระดับชั้น ปวส.

- สาขางานเทคนิคยานยนต์

- สาขางานไฟฟ้า

- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

- สาขาวิชาการบัญชี

- สาขาวิชาการตลาด

- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ระดับชั้น ปวส. ระบบทวิภาคี

- สาขางานเทคนิคยานยนต์

- สาขางานเทคนิคเครื่องกลระบบขนส่งทางราง

- สาขางานไฟฟ้ากำลัง

- สาขางานซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในระบบขนส่งทางราง

- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

- สาขางานธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ

- สาขายานยนต์

- สาขางานไฟฟ้ากำลัง

- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

- สาขาวิชาการบัญชี

- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

- สาขาวิชาการตลาดติดต่อเรา

วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา

175 ม.8 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทร.074-437111,074-890574, 081-1897333,
086-3777251
sktcollege@gmail.com

ติดตามเรา