ระยะเวลาหลักสูตร 3 ปี

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. จบการศึกษาในระดับมัธยมต้นหรือเทียบเท่า

2. มีความประพฤติเรียบร้อย และมีผู้ปกครองที่สามารถดูแลความประพฤติได้ตลอด

3. แต่งกายสุภาพเรียบร้อย

สาขาวิชาที่เปิดสอนสำหรับหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ประเภทอุตสาหกรรม

  สาขาวิชาช่างยนต์
   สาขางานยานยนต์

  สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
   สาขางานไฟฟ้ากำลัง

  สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
   สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

  สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์
   สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์

  สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
   สาขางานเทคนิคสถาปัตยกรรม

ประเภทพาณิชยกรรม

  สาขาวิชาการบัญชี
   สาขางานการบัญชี

  สาขาวิชาการตลาด
   สาขางานการตลาด

  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

  สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก
   สาขางานธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ

ประเภทอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

  สาขาวิชาการท่องเที่ยว
   สาขางานการท่องเที่ยว

ระยะเวลาหลักสูตร 2 ปี

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. จบการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตรงสาขาวิชา/ประเภทวิชาเดียวกัน เข้าศึกษาต่อระดับ ปวส. หลักสูตร 2 ปี

2. มีความประพฤติเรียบร้อย และมีผู้ปกครองที่สามารถดูแลความประพฤติได้ตลอด

3. แต่งกายสุภาพเรียบร้อย

สาขาวิชาที่เปิดสอนสำหรับหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

  สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
   สาขางานเทคนิคยานยนต์

  สาขาวิชาไฟฟ้า
   สาขางานไฟฟ้ากำลัง

  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
   สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

  สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
   สาขางานเทคนิคสถาปัตยกรรม

ประเภทบริหารธุรกิจ

  สาขาวิชาการบัญชี

  สาขาวิชาการตลาด

  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
   สาขางานธุรกิจค้าปลีกร้านอาหารและภัตตาคาร

ประเภทอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

  สาขาวิชาการท่องเที่ยว

ระยะเวลาหลักสูตร 2 ปี 2 ภาคฤดูร้อน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือจบการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ต่างสาขาวิชา เข้าศึกษาต่อระดับ ปวส.พิเศษ หลักสูตร 2 ปี 2 ภาคฤดูร้อน

2. มีความประพฤติเรียบร้อย และมีผู้ปกครองที่สามารถดูแลความประพฤติได้ตลอด

3. แต่งกายสุภาพเรียบร้อย

สาขาวิชาที่เปิดสอนสำหรับหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.พิเศษ)

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

  สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
   สาขางานเทคนิคยานยนต์

  สาขาวิชาไฟฟ้า
   สาขางานไฟฟ้ากำลัง

  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
   สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

  สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
   สาขางานเทคนิคสถาปัตยกรรม

ประเภทบริหารธุรกิจ

  สาขาวิชาการบัญชี

  สาขาวิชาการตลาด

  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
   สาขางานธุรกิจค้าปลีกร้านอาหารและภัตตาคาร

ประเภทอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

  สาขาวิชาการท่องเที่ยว